Heats

تصفيات مهرجان القاهره الأول لبراعم السباحه 2018

مرحلة سنـ10ـوات ناشئين وناشئات

Day 01 (Friday 30 Nov 2018)

Evening

Morning

HTML

PDF

HTML

PDF

  Day 02 (Saturday 1 Sep 2018)

Evening

Morning

HTML

PDF

HTML

PDF

 

Session

 

مرحلة سنـ9ـوات ناشئين وناشئات

 Day 3 (Friday 7 Sep 2018)

  Evening

Morning

HTML

PDF

HTML

PDF

 

Session